Menu English

Poskytování informací

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Kraví hora 2, 616 00 Brno
IČO: 00101443
DIČ: cz00101443
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. 9633621/0100

ID datové schránky: i7hkkna

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17.

telefon: +420 541 32 12 87
GSM: +420 777 605 310
e-mail@hvezdarna.cz

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9″
zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8″
nadmořská výška: 305 m n. m.

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem. Náš provoz je také spolufinancován Jihomoravským krajem.

Hlavní dokumenty

Zřizovací listina

Provozní řád

Obchodní rejstřík

Organizační řád

Zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti Hvězdárny a planetária Brno sestavujeme vždy v první třetině kalendářního roku.

Plán činnosti

Návrh rozpočtu organizace

Schválený rozpočet organizace

Střednědobé výhledy rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Koncept strategického rozvoje 2020 až 2025

Koncept strategického rozvoje 2013 až 2018

Poptávky a zakázky

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zakázek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky mj. na této stránce.

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

3. Z žádosti musí být zřejmé:

  že je určená Hvězdárně a planetáriu Brno,
  co je požadováno,
  kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele (je‐li odlišná od trvalého bydliště žadatele, žadatel uvede i své trvalé bydliště), u právnických osob název, sídlo a IČO, případně jméno statutárního zástupce či osoby pověřené ve věci jednat.

U žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být také uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti vlastnoruční podpis. Neobsahuje‐li žádost všechny tyto údaje nebo jsou údaje uvedené žadatelem nepravdivé, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a Hvězdárnou a planetáriem Brno řešena nebude.

4. K žádosti uplatněné ústně, prostřednictvím osobního jednání nebo telefonicky oslovený úsek Hvězdárny a planetária Brno poskytne žadateli informaci bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost bezprostředně odpovězeno, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

5. Adresa pro písemné podání žádostí:

  • Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
  • ředitel
  • Kraví hora 2
  616 00 Brno

6. Způsoby podání žádostí:

  písemně na adresu uvedenou v bodě 5
  osobně na sekretariátě Hvězdárny a planetária Brno na uvedené adrese každé pondělí od 9.00 do 11.00 a každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 (vyjma státních svátků)
  elektronicky na e‐mailové adrese e-mail@hvezdarna.cz

7. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti Hvězdárně a planetáriu Brno.

8. Pokud je požadovaná informace již zveřejněna, sdělí Hvězdárna a planetárium Brno žadateli ve lhůtě 7 dnů, kde a jakým způsobem získá odpověď na svoji žádost.

9. Hvězdárna a planetárium Brno posoudí obsah žádosti a

  pokud je žádost nesrozumitelná, příliš obecná nebo z obsahu žádosti není zřejmá požadovaná informace, vyzve Hvězdárna a planetárium Brno žadatele ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní‐li žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů, nebude Hvězdárna a planetárium Brno žádost dále řešit,
  v případě, že se žádost nevztahuje k činnosti Hvězdárny a planetária Brno, bude tato žádost odložena a žadatel bude o odložení vyrozuměn ve lhůtě 3 dnů,
  poskytne informace z žádosti vyplývající ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, nebo v elektronické podobě.

10. Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů o 10 dnů; za závažné důvody je považováno:

  vyhledávání a sběr objemného množství informací
  konzultace s jinými institucemi

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty stanovené pro poskytnutí informace.

11. Hvězdárna a planetárium Brno neposkytne informace v případech dle § 7 – 12 zákona č. 106/1999 Sb.

12. Neposkytne‐li Hvězdárna a planetárium Brno informace ve lhůtě pro vyřízení, má se za to, že odepřelo poskytnutí informace. Proti tomuto se lze odvolat resp. dovolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

13. Dovolání lze podat na adresu:

  • Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
  • ředitel
  • Kraví hora 2
  616 00 Brno

Dovolání lze podat pouze písemně. Dovolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde‐li o fyzickou osobu), název (jde‐li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje dovolání obsahovat nebude, Hvězdárna a planetárium Brno dovolání odloží.

14. Proti rozhodnutí o dovolání se nelze odvolat.

15. Adresa elektronické podatelny – ID datové schránky: 5wwaa9j

16. Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje

  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

17. Povinný subjekt, tj. Hvězdárna a planetárium Brno – je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník je odvozen od sazebníku magistrátu města Brna.

  • 1. Přímý materiál
  • Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování)
  • formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
  • formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
  • formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3
  • Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování)
  • formát A4 jednostranný dle pořizovacích nákladů
  formát A3 jednostranný dle pořizovacích nákladů
  • Náklady na černobílý tisk na tiskárnách PC
  • formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
  • Náklady na černobílý a barevný tisk na plotru a barevné tiskárně
  • formát A4 černobílý 15,00 Kč/A4
  • formát A4 barevný čárový tisk 17,00 Kč/A4
  • formát A4 barevný plošný tisk 20,00 Kč/A4
  Mapové listy (ofsetový tisk) 140,00 Kč/A4
  • Náklady na opatření technických nosičů dat
  • CD‐R, DVD‐R dle pořizovacích nákladů
  • disketa 3,5″ dle pořizovacích nákladů
  audiokazeta, videokazeta dle pořizovacích nákladů
  • 2. Náklady na odeslání informací žadateli
  • Náklady na poštovní služby
  • listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
  • balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
  jiné dle platných tarifů České pošty
  • 3. Osobní náklady
  za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 175,00 Kč/hod.
  V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje‐li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
  Platnost uvedených podmínek a sazebníku: od 1. 12. 2010

Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
Počet podaných žádostí o informace: 1

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
Počet podaných žádostí o informace: 2

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
Počet podaných žádostí o informace: 1

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Počet podaných žádostí o informace: 1

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Počet podaných žádostí o informace: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 4
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Výzva k podání nabídky na zajištění instalace přídavného chlazení serverovny digitária