Menu English

Provozní řád

Výňatek z Provozního řádu Hvězdárny a planetária Brno
 1. Provozní doba objektu Hvězdárny a planetária Brno je s ohledem na charakter provozu nepřetržitá.
 2. Z hlediska provozního řádu se rozlišují dva typy uživatelů objektu: zaměstnanci Hvězdárny a planetária Brno (tj. smluvně vázané fyzické osoby), návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno.
 3. Ve všech vnitřních prostorách objektu Hvězdárny a planetária Brno a na pozorovacích terasách je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje anebo užívat jakékoli jiné, zakázané návykové látky. Výjimku v případě požívání alkoholu během společenských akcí a pronájmů spojených s občerstvením uděluje ředitel.
 4. V sále digitária, malého planetária, přednáškovém sále, astronomických pozorovatelnách a na pozorovacích terasách je v průběhu akcí zakázáno používat silné zdroje světla (včetně mobilních telefonů), fotoaparáty či jiná záznamová zařízení.
 5. V sále digitária, malého planetária, přednáškovém sále, exploratoriu a astronomických pozorovatelnách je zakázáno používat mobilní telefony. V ostatních prostorách budovy je možné mobilní telefony používat pouze takovým způsobem, aby nerušily ostatní návštěvníky a zaměstnance.
 6. V sále digitária, malého planetária, přednáškovém sále, exploratoriu, astronomických pozorovatelnách a na pozorovacích terasách je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny, brát s sebou cizí předměty (vyjma příručních zavazadel a svršků). Výjimku v případě společenských akcí spojených s občerstvením uděluje ředitel.
 7. Do objektu Hvězdárny a planetária Brno není povoleno vodit zvířata s výjimkou asistenčních psů osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Výjimku uděluje ředitel.
 8. Nejvyšší přípustná kapacita jednotlivých, veřejně přístupných prostor je:
  digitárium: 188 míst k sezení, 0 k stání;
  malé planetárium: 35 míst k sezení, 0 k stání;
  přednáškový sál: 48 míst k sezení, 0 k stání;
  astronomická pozorovatelna: 30 míst k stání;
  astronomická kopule: 25 míst k stání;
  pozorovací terasa: 100 míst k stání;
  exploratorium: 50 míst k stání;
  foyer: 400 míst k stání
 9. Veškeré přístroje a zařízení instalované v objektu Hvězdárny a planetária Brno mohou obsluhovat pouze zaškolení zaměstnanci a to tak, aby se předešlo závadám i škodám, s důrazem na maximální úspornost a bezpečnost provozu. Výjimkou jsou speciální, jednoznačně označené interaktivní exponáty.
 10. Inventář a zařízení objektu Hvězdárny a planetária Brno není povoleno vynášet z budovy bez souhlasu ředitele (s výjimkou věcí, které má zaměstnanec svěřeny do úschovy).
 11. V objektu Hvězdárny a planetária Brno je zakázáno vylepovat a vyvěšovat bez předchozího souhlasu ředitele jakékoli plakáty, oznámení a materiály reklamního nebo propagačního charakteru.
 12. V objektu Hvězdárny a planetária Brno je zakázáno provádět politickou, náboženskou či rasovou agitaci.
 13. V objektu Hvězdárny a planetária Brno je provozován za účelem zvýšení bezpečnosti osob a majetku monitorovací systém průmyslových kamer zajišťující obrazový záznam vybraných rizikových prostor a současně také bezpečnostní zařízení napojené na centrální pult ochrany. Záznamy z kamer jsou zabezpečeny proti zneužití a mohou být poskytnuty pouze na základě souhlasu oprávněné osoby orgánům Policie České republiky a příslušným kontrolním orgánům.
 14. Pobyt návštěvníků v objektu Hvězdárny a planetária Brno je možný pouze pod přímým a trvalým dohledem alespoň jednoho zaměstnance Hvězdárny a planetária Brno.
 15. Návštěvníci jsou povinni v celém objektu Hvězdárny a planetária Brno dodržovat pokyny zaměstnanců, udržovat pořádek, požární a bezpečnostní předpisy.
 16. V sále digitária, malého planetária, přednáškovém sále, exploratoriu, astronomických pozorovatelnách a na pozorovacích terasách v době, kdy je zde z provozních důvodů snížené osvětlení, musí návštěvníci setrvat na vyhrazených místech a nepohybovat se bez pokynů zaměstnance po místnostech.
 17. Za chování účastníků školních výprav je po celou dobu návštěvy zodpovědný doprovodný pedagogický dozor.
 18. V případě vážného porušení norem slušného chování, bezpečnostních či požárních předpisů nebo provozního řádu může být jednotlivec i celá skupina vykázána z objektu Hvězdárny a planetária Brno bez náhrady (vrácení) vstupného.