Menu English

Výběrové řízení…

 Rada města Brna

v y h l a š u j e

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace

 

Požadované předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu přírodovědného zaměření
 • znalost základních principů na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • minimálně 3 roky praxe ve vedoucí funkci
 • manažerské a organizační schopnosti
 • orientace v problematice tzv. science center a center popularizace vědy
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni B2

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, kontaktní adresu a telefon, vlastnoruční podpis; je možno použít formulář uveřejněný na adrese brno.cz, sekce občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře/přihláška na výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky.

K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad
 • motivační dopis
 • koncept rozvoje Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace v období let 2020 až 2025 se zaměřením zejména na:
  • celkové směřování organizace a její začlenění do vzdělávací a vědecko-popularizační infrastruktury města
  • představu o základní dramaturgické náplni a organizační struktuře organizace, zejména v návaznosti na provoz digitária
  • provozně ekonomické, obchodní a marketingové aspekty
  • návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření.

Koncept rozvoje Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace bude zpracován v rozsahu max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept rozvoje, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné, tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na adresu: jurecka.zdenek@brno.cz .

Základní podklady pro zájemce o výběrová řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách https://www.hvezdarna.cz, schválený příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 je zveřejněn na https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna/ .

Předpokládaný nástup do funkce: dle vzájemné dohody

Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová třída 14 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Hvězdárny a planetária Brno, p.o.“ nejpozději do 30. 8. 2019 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
personální oddělení
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno