Menu English

Týden vědy a techniky s CzechGlobe

Přednášky začínají vždy v 18.30. Vstup zdarma.

10. 11. 2014 v 18:30
Globální problémy životního prostředí

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c.

Neustálé proměny prostředí planety Země, jsou silným faktorem ovlivňující životní prostředí současné civilizace. Změny, ke kterým dochází, mají zřetelný zrychlující se trend a projevují se jistými vychýleními ve fungování biosféry, změnách v atmosféře a zásahy do fungování lidské společnosti. V tomto ohledu diskuse o tom, zda příčiny změn jsou přirozené či antropicky akcelerované, je druhotná. Je nutné pochopit rozsah těchto změn mechanismy jejich působení, důsledky pro lidskou společnost a současnou biosféru a pokusit se vytvořit opatření zmírnění následků z globálních změn či realizovat jakási adaptační opatření.

11. 11. 2014 v 18:30
Země veder a prachu aneb sucho v ČR

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Přednáška rozebere a objasní klimatické a meteorologické příčiny sucha a zaměří se na jeho sledování a monitoring. Vědecko-populární formou přiblíží jeho vývoj v posledních 150 letech na území jižní Moravy ve vztahu k zemědělské produkci a krajině a naznačí jeho budoucí vývoj v kontextu klimatických scénářů a prognóz. Součástí přednášky budou informace o detailním sledování sucha na základě vědeckého projektu ČR-USA, jehož výstupy jsou aktuálně zveřejňované na internetu.

12. 11. 2014 v 18:30
Uhlík – stavební prvek života

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c.

Globální cyklus uhlíku je stěžejním cyklem biosféry planety Země a to minimálně z několika důvodů – jde o  křižovatku anorganického a organického světa, je výrazně propojen s probíhajícími globálními změnami a je zásadní pro pochopení klimatické historie planety Země. Základem masivního transportu uhlíku z atmosféry do biomasy primárních producentů je fotosyntetická asimilace. Tento mechanismus je stěžejním procesem umožňujícím fungování biosféry tak, jak ji známe. Je zřejmé, že i tento robustní nástroj má své limity a je ovlivňován vnitřními a vnějšími regulačními mechanizmy.

13. 11. 2014 v 18:30
Globální změna a my

Mgr. David Vačkář, Ph.D.

Planeta Země a její příroda se stále rychleji proměňuje, nejen v důsledku rostoucího vědeckého poznání, ale zejména vlivem člověka. Přednáška se zabývá příklady změn, které v současnosti na planetě probíhají, ke kterým lidská činnost významně přispívá, a které vedou k rostoucí zranitelnosti lidské společnosti. Klimatické změny, živelní pohromy, kolaps ekosystémů či vyčerpání zdrojů představují velmi hmatatelné problémy pro místní komunity, ale i globální správu. Protože lidská společnost se musí s probíhajícími změnami a riziky vypořádat, přednáška přibližuje zejména průřez současnými přístupy k přizpůsobení se na probíhající změny ve světle zachování vícenásobných přínosů plynoucích lidské společnosti ze zachování zdravých ekosystémů.

14. 11. 2014 v 18:30
Svět za 100 let pod vlivem globálního oteplování – svět rostoucích nejistot a nezvratných změn

Mgr. Alexander AČ, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Podnebí se v minulosti měnilo vždy. Posledních 10 000 let relativně stabilních podmínek však to značné míry ulehčilo nástup zemědělské revoluce, po které následovala revoluce průmyslová. Ta však podkopává stabilní podnebí a základní pilíře složitých civilizací. Vědci už dnes vědí, že v některých oblastech nebude možné zabránit dramatickým změnám v neživé a živé přírodě, protože rychlost změn a působení lidí je okolnímu životu neznámá a není v genetické paměti drtivé většiny organizmů. V přednášce se dozvíte nejnovější poznatky klimatologie a diskutované budou vztahy mezi dynamickým prostředím a globální společností, která v budoucích letech a desetiletích bude konfrontována s novým a nejistým světem.