Menu English

Staňte se ředitelem/ředitelkou Hvězdárny a planetária Brno

Rada města Brna
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu přírodovědného zaměření,
 • znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem,
 • nejméně tříletá praxe v řídící funkci,
 • manažerské a organizační schopnosti,
 • orientace v problematice tzv. science center a center neformálního přírodovědného a technického vzdělávání,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii,
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:- označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, datum a vlastnoruční podpis; je možno použít formulář uveřejněný na adrese www.brno.cz sekce občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře/přihláška na výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky.

K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním jména, příjmení, titulu a souhlas se zveřejněním konceptu strategie Hvězdárny a planetária, příspěvkové organizace, v období let 2014 až 2018,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad,
 • motivační dopis,
 • koncept strategického rozvoje Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace v období let 2014 až 2018 se zaměřením zejména na:
 1. celkové směřování organizace a její začlenění do kulturní a vzdělávací infrastruktury města,
 2. představu o základní dramaturgické náplni a organizační struktuře organizace, zejména v návaznosti na zprovoznění digitária,
 3. ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii,
 4. návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření.

Koncept strategie bude zpracován v rozsahu  max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na adresu: zamecnikova.bohuslava@brno.cz.

Základní podklady pro zájemce o výběrová řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách https://www.hvezdarna.cz, schválený příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 je zveřejněn na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna.

Předpokládaný nástup do funkce: dle vzájemné dohody

Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová třída 14 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Hvězdárny a planetária Brno, p.o.“ nejpozději do 30. 9. 2013 (včetně) na adresu: Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno