Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Staňte se ředitelem/ředitelkou Hvězdárny a planetária Brno

Rada města Brna
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu přírodovědného zaměření,
 • znalost základních principů, na nichž je založena příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem,
 • nejméně tříletá praxe v řídící funkci,
 • manažerské a organizační schopnosti,
 • orientace v problematice tzv. science center a center neformálního přírodovědného a technického vzdělávání,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii,
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:- označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, datum a vlastnoruční podpis; je možno použít formulář uveřejněný na adrese www.brno.cz sekce občan/volná místa a výběrová řízení/formuláře/přihláška na výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky.

K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zveřejněním jména, příjmení, titulu a souhlas se zveřejněním konceptu strategie Hvězdárny a planetária, příspěvkové organizace, v období let 2014 až 2018,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad,
 • motivační dopis,
 • koncept strategického rozvoje Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace v období let 2014 až 2018 se zaměřením zejména na:
 1. celkové směřování organizace a její začlenění do kulturní a vzdělávací infrastruktury města,
 2. představu o základní dramaturgické náplni a organizační struktuře organizace, zejména v návaznosti na zprovoznění digitária,
 3. ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii,
 4. návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření.

Koncept strategie bude zpracován v rozsahu  max. 10 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie, motivační dopis a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na adresu: zamecnikova.bohuslava@brno.cz.

Základní podklady pro zájemce o výběrová řízení – výroční zprávy a zřizovací listina organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách https://www.hvezdarna.cz, schválený příspěvek z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 je zveřejněn na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna.

Předpokládaný nástup do funkce: dle vzájemné dohody

Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová třída 14 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Hvězdárny a planetária Brno, p.o.“ nejpozději do 30. 9. 2013 (včetně) na adresu: Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno